fbpx
Rekonstrukce železničního mostu přes Labe u Čelákovic

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice
Rekonstrukce železničního mostu přes Labe v ev. km 6,330

 

Ocelový železniční most přes Labe je rozhodujícím stavebním objektem celého optimalizovaného železničního úseku. S ohledem na technický stav a věk mostu byla navržena celková rekonstrukce vodorovné nosné konstrukce i spodní stavby. Veškeré práce speciálního zakládání související s rekonstrukcí mostu prováděla společnost Zakládání staveb, a. s. Práce zde prováděné byly výjimečné především svojí komplexností, a to jak z hlediska použitých technologií, tak z hlediska způsobu jejich nasazení v jednotlivých etapách provádění – z vody, ze zřízených jímek v řečišti a břehových zpevněných pracovních ploch.

 

Původní most byl tvořen dvěma souběžnými jednokolejnými mosty. To bylo využito pro zachování jednokolejného provozu po celou dobu rekonstrukce. Most měl celkem čtyři pole se třemi pilíři: v inundační oblasti, na pravém břehu a v řečišti (P1, P2, P3).

 

Práce byly zahájeny v dubnu 2020 a byly rozděleny do dvou etap. V I. etapě probíhaly práce na vytvoření spodní stavby jednokolejného mostního provizoria, na které bylo nutné po dobu rekonstrukce přeložit dopravu. Toto přemostění bylo budováno paralelně se stávajícím mostem směrem po proudu řeky ve vzdálenosti cca 40 m od něj. Pro horní konstrukci provizoria byla použita konstrukce první koleje původního mostu, která byla vynášena dočasnými ocelovými mostními pilíři PIŽMO.

Ve II. etapě, po přesunutí provozu na mostní provizorium, byla konstrukce mostovky druhé protivodní koleje demontována za pomoci plovoucí podpěrné konstrukce a byla zahájena vlastní rekonstrukce mostu demolicí spodní stavby. Pilíře byly prakticky celé odbourány, opěry částečně. Dále byly provedeny sanace podzákladí a nové hlubinné založení objektu. Následně byly vybudovány nové pilíře a úložné prahy na opěrách a na novou spodní stavbu byla vysunuta nová nosná ocelová konstrukce s průběžným kolejovým ložem společná pro obě koleje.

 

Práce společnosti Zakládání staveb, a. s., v I. etapě rekonstrukce zahrnovaly v první řadě přípravu přístavních hran ze štětových stěn na obou březích pro zajištění obslužnosti staveniště lodní mechanizací. Dále byl zapažen výkop pro provizorní břehové mostní opěry OP1 a OP2 a zhotoveny dvě štětové jímky pro provizorní mostní pilíře nacházející se půdorysně v řece – pilíře P3 a na břehu pilíře P2. Na obou opěrách OP1 a OP2 a pilířích P1, P2 a P3 pak byly provedeny velkoprůměrové piloty pruměru 880 mm pro založení mostního provizoria.

 

Při zřizování jímek a vytváření přístavních hran vibrováním a beraněním štětových stěn bylo, kromě standardních závěsných vibroberanidel, nasazeno i vibroberanidlo s bočním úchopem, vhodné do pracovních prostor s malou pracovní výškou. Všechny tyto pažicí konstrukce byly doprovázeny montáží spínacích táhel a ocelových rozpěrných konstrukcí.

 

Ve II. etapě v roce 2021, po přemístění dopravy na mostní provizorium, dokončili pracovníci společnosti Zakládání staveb štětové jímky kolem ubouraných stávajících kamenných pilířů P2 a P3, které navazují na štětové jímky provizorních pilířů. Následovalo provedení definitivního založení pilířů P1, P2 a P3 na velkoprůměrových vrtaných pilotách pruměru 880 mm kolem obvodu původních ubouraných pilířů. Současně bylo prováděno i nové založení opěr OP1 a OP2 na sloupech TI průměru 600 mm vyztužených trubními mikropilotami 108/16 mm. Tyto práce probíhaly přes původní základové konstrukce opěr, které zde byly po jejich částečném odbourání ponechány.

 

Stejným způsobem, tedy technologií TI a MP, bylo pak doplněno i založení pilířů P3 a P2 v místě základů ubouraných pilířů, založených v předchozím kroku již i na velkoprůměrových pilotách.

 

Název: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)
Objekt: Most přes Labe v ev. km 6,330
Investor: Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
Projekt: Účastníci společnosti „MP+SP+SEU – Lysá – Čelákovice“
(Metroprojekt, a. s., SUDOP Praha, a. s., SUDOP EU, a. s.)
Zhotovitel stavby: Sdružení „Lysá“: Eurovia CS, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha
Zhotovitel objektu: Eurovia CS, a. s.
Zhotovitel konstrukcí speciálního zakládání: Zakládání staveb, a. s.