fbpx

Injektáže

Hloubení vrtů pro sanační injektáž z průzkumné štoly, tunely Blanka, Praha

Technologií injektáže se zlepšují vlastnosti základových půd. Při injektáži skalních hornin je injekční směs vháněna pod injekčním tlakem do horniny, kde vyplňuje predisponované nespojitosti horniny, jako jsou vrstevní spáry, trhliny, pukliny a jiné diskontinuity. U proinjektované horniny se tak zlepšují její fyzikálně-mechanické parametry jako pevnost v tlaku, modul deformace a snižuje se její propustnost. Při injektáži nesoudržných hornin vyplňuje injekční směs póry mezi zrny horniny, které stmeluje, čímž vytváří umělý horninový geokompozit.Takto proinjektovaná nesoudržná hornina má lepší mechanické vlastnosti a sníženou propustnost. Pro injektáž je vždy nutno vyhloubit vrt, který v soudržnýcha skalních horninách slouží přímo pro osazení dvojitého nebo jednoduchého obturátoru, jímž je vymezena injektovaná etáž. V nesoudržných horninách se do vrtu vyplněného zálivkou osazuje manžetová trubka, která je v injektovaném úseku vrtu opatřena perforací, překrytou gumovými manžetami plnících funkci zpětného ventilu. Pro dosažení vyšších pevností se používají stabilizované cementové směsi, pro těsnicí účely směsi jílocementové a proinjektáž hornin s malými póry pak směsi na bázi roztoků. Zásadně platí, že největší zrno injekční směsi musí být alespoň 3x menší, než jsou póry injektovaného prostředí. Injekční tlaky, pod kterými je směs do horniny vháněna, závisejí na vlastnostech injektovaného prostředí, vlastnostech injekční směsi a zásadách injekčních prací. Injekční tlak by měl dosáhnout maximálně 80 % smykové pevnosti injektovaného prostředí, aby při injektáži nebyla porušena strukturaa charakter horniny. Při injektáži soudržných zemin se mnohdy úmyslně vytvářejí řízeným injekčním tlakem diskontinuity překročením smykové pevnosti horniny, které se vzápětí vyplňují injekční směsí (klakáž), a to za účelem zvýšení pevnosti, urychlení konsolidace a event. zvýšení objemu injektovaného prostředí, např. za účelem zvedání stavebních objektů (tzv.rektifikace).

Klasická injektáž

Klasická injektáž
1a) přívod injekční směsi
1b) ovládání obturátoru,
1c) perforovaná injekční trubka
1d) spojník
1e) vytvrzená injekční směs
1f) dvojitý obturátor
1g) zálivka
1h) gumová manžeta1
i) etáž 

 

 

 

 

 

 

 

Různé způsoby použití injektáží
2a) zpevnění podzákladí
2b) injektování kořenů kotev a mikropilot
2c) injektáž zdiva
2d) injektáž diskontinuit skalních hornin
2e) zpevnění nadloží klenby podzemních děl
a současné sníženípřítoků podzemní vody

Různé způsoby použití injektáží


Injektáže mají ve stavební praxi široké pole využití: injektáží podloží přehrad a jiných vodních děl se vytvářejí těsnicí nepropustné clony, které brání průsakům vody z nádrží. Injektážemi jsou vytvářeny zpevněné a vodotěsné zóny nad tunely, štolami a jinými raženými díly, které umožňují zrychlení postupu ražeba zvyšují jejich bezpečnost. Injektáže se uplatňují při rekonstrukcícha opravách porušeného zdiva historických objektů,kde napomáhají zvýšení celkové tuhosti objektů. Vývojem průběžného monitoringu bylo dosaženo automatizace injekčních prací a tím bylo umožněno jejich využití pro rektifikační a kompenzační účely. Vyrovnávat tak lze např. nestejnoměrné sedání objektů či eliminovat vliv ražeb a tunelářských prací na povrchovou zástavbu.

Injekční pole pro zpevnění nadloží pro ražbu podzemního kolektoruAutomatická injekční stanice se záznamovým (monitorovacím) zařízením

 

 

 

 

 

 

 

Hloubení vrtů pro kompenzační injektáž ze šachty důlní vrtnou soupravou, Královopolské tunely, Brno

Šachta pro kompenzační injektáž s pohledem na vodorovné injekční pole; Královopolské tunely, Brno

 

Technologie injektáží je důležitou součástí provádění horninovýchkotev, u nichž zajišťuje jejich únosnost v kořenovéčásti stejně jako u mikropilot, které jsou nosnými prvkyhlubinného založení. Pro správný a hospodárný návrh i provedení injekčních pracíje nutná dokonalá znalost charakteru injektovaného prostředía vlastností injekční směsi a průběžná okamžitá reakce nainterakci horniny, aplikované směsi a použitého tlaku. Další oblastí použití injektáží je sanace poruch staveb. Přizpevňujících injektážích betonových konstrukcí se používajípředevším epoxydové pryskyřice, v případě průniků vody seuplatňují především materiály na bázi polyuretanů nebo hydrofilníchpolyakrylátových gelů. Speciální typ injektáží představují injektáže kompenzační. Slouží k vyrovnání poklesů nadloží v poklesové zóně raženéhopodzemního díla. Jejich provedení je shodné s klasickou injektáží sanační, vějíře jsou ale směrovány pouze do nadloží raženéhodíla a jsou vrtány z šachet, které jsou pro sanační injektážnavrženy. Realizace a řízení injektáže jsou přímo závislé nasledování nadloží, tedy na maximálních povoleným hodnotáchjeho sedání. (V naší republice byla tato technologie poprvévyužita při výstavbě silničního tunelu Mrázovka v Praze.)

Vyrovnávání poklesů nadloží v poklesové zóně raženého podzemního díla kompenzační injektáží

Vyrovnávání poklesů nadloží v poklesové zóně raženého podzemního díla kompenzační injektáží

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zajištění ražby podzemního díla klasickou tryskovou injektáží pod hladinou podzemní vody, tubus eskalátoru metra

Zajištění ražby podzemního díla klasickou tryskovou injektáží pod hladinou podzemní vody, tubus eskalátoru metraZajištění ražby podzemního díla klasickou tryskovou injektáží pod hladinou podzemní vody, tubus eskalátoru metra