Tichá Orlice v Chocni, zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta a hrázemi

PDF verze ke stažení

Popis stavby

V rámci provádění protipovodňových opatření města Chocně byly potřebné stavební práce rozděleny do dvou etap. V I. etapě byly pro snížení kulminačních průtoků budovány především retenční nádrže v horním povodí Tiché Orlice a Třebovky. Ve II. etapě byly zahájeny práce na protipovodňových opatřeních přímo v intravilánech obcí. Vzhledem k tomu, že převážná část protipovodňové ochrany je situována na břehové hraně řeky Tiché Orlice, bylo nutné pro podzemní část PPO stěny vybrat vhodný typ konstrukce, který umožní výstavbu ve stísněných podmínkách města s ohledem na okolní zástavbu a množství inženýrských sítí. Jako nejvhodnější pro tento účel zde byla vybrána varianta beraněných štětových stěn. Nadzemní část je pak tvořena žlb. konstrukcí, spojenou se štětovou stěnou přes železobetonový základový pás. Ve výjimečných případech, v místech, kde nebylo možné k těsnění podloží použít štětovou stěnu, byla použita technologie tryskové injektáže; k dotěsnění štětové stěny a nábřežních stěn byla použita klasická těsnicí injektáž.

Výměry

Trvalé štětové stěny: 6503 m2
Trysková injektáž: 25 m
Osazení trnů do stávající nábřežní zdi vč. vrtání, injektáže: 534 m
Těsnicí injektáž: 32 m

Zákazník

Sdružení Choceň – Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s.;
D.I.S., spol. s r. o.

Investor

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

Cena

Rok

30, 93 mil. Kč 2010