Metro V. A – traťový úsek Dejvická–Bořislavka (SOD 02), zajištění ražeb VZT propojek sanačními a těsnicími horninovými injektážemi

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Jednokolejné traťové tunely provozního úseku pražského metra V. A – Dejvická–Motol jsou po celé trase propojeny vzduchotechnickými (VZT) propojkami. Jejich hlavním účelem je snížení pístového účinku projíždějících souprav metra. Současně slouží pro možnou evakuaci osob a případný zásah záchranných jednotek. Ražba VZT propojek probíhala na většině trasy postupně klasickým způsobem z již vyražených traťových tunelů v prostředí skalních hornin. V úseku trasy mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka, která vede pod Evropskou ulicí, byla však geologická situace zcela odlišná. S ohledem na existenci zvodnělých souvrství silně zvětralých až rozložených jílovitých břidlic nebo dokonce zemin ve výrubu propojek zde bylo nutné před vlastní ražbou realizovat rozsáhlou stabilizace tohoto pro ražbu velmi nepříznivého horninového prostředí. Pro tento účel byla u sedmi propojek zvolena varianta zpevnění nadloží pomocí technologie tryskové injektáže na výšku 3,0 m, zajištění boků ražby propojek v tloušťce 2,0 m, dna ve vrstvě tl. 1,0 m a stabilizace prostoru vlastního výrubu (zámkové sloupy). Sanační injektáže byly ukončeny cca 1,0 m od stávající konstrukce již vyražených tubusů metra. Pro zabránění průsakům podzemní vody bylo nutné tento zbývající prostor ještě následně vyplnit těsnicí horninovou injektáží. Veškeré práce na zajištění ražeb byly prováděny z povrchu v extrémně náročných podmínkách několika paralelních záborů na rušné Evropské ulici.

Výměry

Sanační injektáž na sedmi propojkách:
Délka vrtů: 43 500 m
Trysková injektáž: 10 051 m Price Year

Těsnicí horninová injektáž na sedmi propojkách:
Délka vrtů: 10 930 m
Objem použité jílocementové směsi: 202 m3 Objem použité chemické injekční směsi: 22 m3

 

Zákazník

Sdružení metro V. A (Dejvická–Motol), zastoupené firmami Metrostav, a. s., a Hochtief CZ, a. s.

Investor

Dopravní podnik hlavního města Prahy, Sokolovská 217/42, Praha 9-Vysočany

Cena

Rok

151,1 mil. Kč bez DPH 2011 – 2012