Mala vodní elektrárna Štětí – zajištění stavební jámy a výstavba elektrárny

Popis stavby

Úkolem prací speciálního zakládání bylo zajistit vodotěsnou stavební jámu pro celý objekt malé vodní elektrárny Štětí (MVE). Dočasné zapažení říční strany díla v délce cca 360 m bylo provedeno ze štětovnicových stěn a nasazených štětových jímek. Vtokový a výtokový objekt byl zajištěn pomocí trvalých kotvených podzemních a převrtávaných pilotových stěn. Vlastní objekt MVE je zapažen podzemní a pilotovou stěnou s dočasným kotvením. Výkop dosahoval hloubky až 18 m od původního terénu (tj. asi 17 m pod provozní hladinu Labe). Samostatnou část projektu tvořilo zajištění podzemní části objektu elektrárny. Jednalo se o soubor technologií k omezení přítoku artézské vody do stavební jámy v místech s nejhlubším výkopem včetně přikotvení základové desky objektu. Společně s pažením jámy tvořila tato opatření konzistentní koncepci zajištění výkopu podzemní části objektu (těsnicí obvodová injektáž, těsnicí injektáž pod dnem s výztuží, odvodňovací vrty).

Výměry

Beranění štětových stěn: 4469 m2
Předvrty pro osazení štětovnic: 2444 m
Zásyp dvojité nasazené jímky: 4340 m3
Převrtávané piloty: 2325 m
Pramencové kotvy, 343 ks: 6193 m
Vodicí zídky pro podzemní stěny: 380 m
Vodicí zídky pro pilotovou stěnu: 130 m
Podzemní stěny tl. 80 cm: 5258 m2
Vrty pro těsnicí horninovou injektáž: 7797 m
Odlehčovací vrty: 544 m


Generální dodavatel

Metrostav, a. s., a Zakládání staveb, a. s.

Investor

Energeia, o. p. s.

Cena

Rok

364,8 mil. Kč
2012–2015