Královopolské tunely VMO v Brně – zajištění stavební jámy pro technologické centrum tunelů

PDF ke stažení

Královopolské tunely VMO v Brně – zajištění stavební jámy pro technologické centrum tunelů

Významnou součástí projektu Královopolských tunelů v Brně je jejich technologické centrum, umístěné převážně pod povrch terénu. Situováno je zhruba do poloviny trasy tunelů a bude sloužit k umístěni technologii řízeni a kontroly provozu tunelů a k odvětráni jejich dopravního prostoru. Pro vybudování technologického centra bylo třeba zhotovit stavební jámu s půdorysnými rozměry cca 61 x 14 a extrémní hloubky téměř 30 m. Pro dočasné pažení jámy byla zvolena technologie monolitických železobetonových podzemních stěn, hloubky až 36 m, rozpíraných v celkem v sedmi výškových úrovních ocelovými rozpěrami a částečně kotvených. Stabilizace dna výkopu a rozepření paty stěn pode dnem výkopu bylo provedeno blokem sloupů tryskové injektáže. Součástí technologického centra je i VZT kanál a VZT štola, které ho spojují s tunelovou troubou II. Pažení jam pro tyto konstrukce bylo provedeno pomocí technologie převrtávaných pilotových stěn.

Výměry

Podzemní betonové armované stěny tl. 800 mm: 5057 m2
Kotvy 6pramencové s dynamometrem: 410 m
Frézování líce podzemních stn: 3530 m2
TI prům. 800 m, dl. vrtu 18 m, stabilizace dna v hloubce
30–34 m: 3657 m
Zemní práce: 23 546 m3

Zákazník

Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Mlýnská 68, Brno

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Statutární město Brno
a Státní fond dopravní infrastruktury

Cena

Rok

115,4 mil. Kč
2007-2010