Hloubené úseky trasy metra IV. C2 v úseku Ládví - Letňany

PDF verze ke stažení

Popis prací

Koncem roku 2004 byly zahájeny práce na další etapě rozšíření tras pražského metra. Jednalo se o prodloužení trasy „C“ o další tři stanice v úseku Ládví–Letňany. Po zprovoznění zajistí tento úsek dopravní obslužnost sídlišť na okraji Prahy a vznikajícího výstavního areálu Letňany. Společnost Zakládá-ní staveb, a. s., se podílela na zajištění otevřených stavebních jam jak v prostru budoucích stanic, tak i v trase hloubených traťových tunelů. Převážná část pažení stavebních jam zde byla navržena v technologii kotveného záporového pažení. Dále zde byly použity kotvené pilotové stěny, svahované výkopy zajištěné stříkaným betonem se sítí, kotvami CPS a hřebíky, resp. sklolaminátovými kotvami, a i mikrozáporové stěny. Stavba je impozantní svojí délkou – cca 4,5 km, hloubkou zapažených stavebních jam a časovým souběhem výstavby v celém novém úseku. To vše v proměnných geologických poměrech. Nacházejí se zde vedle navážek, sprašových hlín a obvyklé polohy terasových sedimentů slínovce, střídající se s polohami podstatně méně pevných jílovců, glaukonitů a hlouběji pak vrstvy jemnozrnných pískovců. Podzemní voda v rozsahu výkopu stavebních jam nebyla zastižena s výjimkou stavební jámy SO-14, kde se její hladina nacházela cca 6,5 m pod okolním terénem a bylo nutno počítat s přítokem do stavební jámy v objemu 20-40 l/s.


Výměry

Kotvy (2–4pramencové): 36 392 m,
výdřeva (tl. 100–150 mm): 25 536 m2,
zápory (I 280–I 400 mm): 18 165 m,
stříkaný beton (tl. 100–200 mm): 4058 m2,
piloty (Ø 600–800 mm): 2324 m,
ocelové převázky (U 200–U 300 mm): 503 t,
sklolaminátové kotvy (2xP30x5): 602 m,
mikropiloty (Ø 108/16 mm): 212 m

Zákazník

Sdružení firem: Metrostav, a. s.; Subterra, a. s.; Skanska CZ, a. s.;Další objednatelé: STRABAG, a. s., Hochtief VSB, a. s.; SMP CZ, a. s.;

Investor

Dopravní podnik hl. města Prahy, a. s.,
Sokolovská 217/42, Praha 9

Cena

Rok

243,7 mil. Kč 2004–2006