Zatěžovací zkoušky pro založení železničního mostu u Trmic

Pro založení železničního mostu nad dálnicí D8 u Trmic jsou v současné době společností Zakládání staveb, a. s., prováděny statické a dynamické zatěžovací zkoušky na celkem čtyřech nesystémových pilotách různých dimenzí.

Ve dnech 15. - 16. 4. 2002 se uskutečnila statická zatěžovací zkouška kotveným zatěžovacím mostem na zkušební pilotě Z1, která měla průměr 1500 mm, délku 22 m a z toho byla v délce 11 m vetknuta do pevných slínovců (R5-R6). Zatěžovací most byl ukotven šesti kusy osmipramencových kotev. Projekt zkoušky určoval postupné přitěžování piloty se dvěma odlehčeními na nulovou sílu a ukončení zkoušky při zatížení 7500 kN. Deformace piloty pod zatížením byla sledována na každém zatěžovacím stupni do ustálení. Deformace byla snímána elektronicky a data byla přenášena do počítače. Kontrola údajů byla provedena nivelací značek umístěných na plášti piloty.

Sednutí piloty pod zatížením 7500 kN bylo naměřeno 4 mm, a proto bylo odborníky společnosti Zakládání staveb, a. s. rozhodnuto o pokračování zkoušky zatížením 8000 a 9000 kN, tedy do vyčerpání únosnosti kotev. I při těchto zatíženích dosáhlo sednutí piloty pouze 5,54 mm a zkouška byla ukončena.

Na zkušební pilotě Z3 byly dne 16. 4. 2002 osazeny geodetické značky pro přesnou nivelaci piloty, byl osazen roznášecí věnec a začal se nakládat přitěžovací balast na hlavu piloty. Na této pilotě totiž bude provedena dlouhodobá zatěžovací statická zkouška. Pilota Z3 má průměr 630 mm a délku 31,5 m. Zahloubena je do pevných jílů (F6). Měření sednutí piloty pod plným zatížením balastem v hodnotě 2500 kN bylo zahájeno 17. 4. 2002. Délka trvání zatěžovací zkoušky pod plným zatížení se předpokládá 4-5 týdnů.

Následovat bude zkouška mezi pilotami Z2 a Z3 vodorovnou silou 600 kN a posléze bude na všech nesystémových zkušebních pilotách provedena dynamická zatěžovací zkouška s termínem konání 24. 5. 2002.

Text: Ing. Alois Kouba
Foto: Ing. Libor Štěrba

Obrázek #1Obrázek #2Obrázek #3Obrázek #4Obrázek #5