Zakládání staveb, a. s., v Bádensku-Württembersku aneb Podíl na pracích speciálního zakládaní na rozsáhlém projektu městského tunelu v Karlsruhe

Ve městě Karlsruhe, ležícím na jihozápadě Německa v blízkosti francouzských hranic, vzniká v současnosti rozsáhlý dopravní projekt tzv. městského tunelu. Jeho smyslem je svedení veškeré kolejové dopravy, a to jak tramvajové, tak i vlakové, do tunelů, které budou procházet pod dvěma hlavními třídami v celkové délce cca 3 km. Společnost Zakládání staveb, a. s., se na této stavbě za více než 600 mil. euro podílí technologiemi speciálního zakládání od prosince 2013 až do současnosti (2016). Jednalo se o technologie podzemních stěn, tryskové injektáže, klasické zemní pramencové kotvy a tzv. GEWI tyče.

Celá stavba městského tunelu se dělí na dva základní úseky ve tvaru písmene T a je budována v samotném centru města pod největšími městskými třídami: ve směru východ – západ pod třídou Kaiserstrasse v délce cca 2,4 km a ve směru sever – jih pod Karl-Friedrich Strasse v délce cca 1 km. Ve směru východ – západ je tunel kompletně ražen metodou TBM, na kolmé větvi bude v délce 250 m ražen NRTM v přetlaku vzduchu, zbývající část je hloubená. Jednotlivé úseky se dále dělí na výjezdové rampy, tramvajové zastávky a úseky mezi nimi.

Díky zdejším geologickým poměrům a nepřítomnosti nepropustného podloží musí být jednotlivé stavební celky dokonale utěsněny proti vodě. Základní koncept řešení jednotlivých úseků stavby spočívá ve zhotovení obvodového pláště z podzemních stěn (PS) nebo štětovnic, kotveného v několika úrovních pramencovými zemními kotvami. Dno stavební jámy je utěsněno tryskovou injektáži (TI), která současně rozpíná paty obvodových konstrukcí. Mělce uložené vrstvy těsnicí TI jsou dále vyztuženy tahovými GEWI tyčemi proti vztlaku spodní vody.