Zajištění stavební jámy pro multifunkční budovu Dominant v Bratislavě-Petržalce

V centru sídliště Petržalka provádí v současné době společnost Zakládání staveb, a. s., zajištění stavební jámy pro výstavbu multifunkční budovy Dominant. Staveniště je omezeno ze tří stran frekventovanými komunikacemi, na čtvrté straně je úzký zelený pás a parkoviště u sídlištního domu. Zajištění stavební jámy je provedeno formou uzavřené štětovnicové jímky jako ochrana proti vysoké hladině podzemní vody.

Práce byly zahájeny předvýkopem na hloubku 4 m od úrovně okolního terénu, tj. cca 30 cm nad hladinu podzemní vody. Stěny předvýkopu jsou zajištěny hřebíkováním a stříkanými betony.

Paty štětovnic jsou vetknuty do neogenního jílu, který se nachází v hloubkách 12-17 m pod pracovní plošinou. Dle hloubky, ve které je jíl zastižen jsou používány dva typy štětovnic: VL 604 dl. 14 m nebo AU 16 v délkách 14, 15, 16, 17 a 18 m. Pro usnadnění beranění těchto štětovnic je používána metoda přímého vplavování, jejíž předností je zmenšení plášťového tření vibroberaněných prvků

Požadavek maximálního využití stavební jámy vede k beranění štětovnic v těsné blízkosti líce předvýkopu, kde dochází ke kolizi s poměrně rozměrným vibračním beranidlem, a tak je v některých místech nutné štětovnice dotloukat rázovým beranidlem, které má menší šířku.

Další vynucenou prací během výstavby bylo zajištění výkopu přeložky kanalizace, která prochází napříč staveništěm. I zde byla použita technologie beranění při provádění štětové stěny ze štětovnic VL 604 dl. 6 m délky cca 40 m.

Na stavbě jsou používány tyto stroje:
Nosič beranidla - jeřáb Liebherr
Vibroberanidlo PTC 30
Nosič beranidla RDK 300
Rázová beranidla HPH 1200 a Berminghammer B21
Zařízení pro vplavování NETSCH

Obrázek #1 Obrázek #2 Obrázek #3 Obrázek #4 Obrázek #5
Foto 1 |
Staveniště při zahájení prací
Foto 2 |
Vibroberanidlo Berminghammer při transportu
Foto 3 |
Vibroberanidlo Berminghammer na nosiči Liebherr
Foto 4 |
Vibroberanění dlouhých štětovnic AU s použitím metody přímého vplavování
Foto 5 |
Vibroberanění štětovnic při přechodu do jílů