Zajištění stavební jámy pro estakádu nad Bílinou v Ústí nad Labem, Žižkova II.C: SO 202

Zakládání staveb, a. s., dokončuje v současné době jednu z větších zakázek z poslední doby - zajištění stavební jámy pro založení konzolovitě vyložené silniční estakády v Žižkově ulici v Ústí nad Labem. Jedná se o atypickou konstrukci nad řekou Bílinou.

Tato zakázka byla velmi náročná s ohledem na organizaci práce, nasazení několika technologií, a tím i většího množství mechanizace na malém prostoru, navíc s proudovým postupem výstavby. Stavební práce spojené s vytvářením uzavřené jímky zde probíhaly ve velmi stísněných dispozičních podmínkám - z nasypané plošiny v řece mezi korytem Bíliny a souběžnou komunikací s výškovým rozdílem několika metrů a zároveň z této komunikace, která tvořila další pracovní plošinu. V části navíc stavba probíhala ve stísněném prostoru pod třemi stávajícími mosty. Obtížné byly i geologické podmínky - příkře upadající čedičové podloží s místně odlišným stupněm zvětrání, výskyt čedičových sutí vzhledem k poloze staveniště pod přiléhajícím kopcem, balvanitá říční terasa střídající se s vrstvou tufů, hladina podzemní vody vysoko nad základovou spárou.

K těmto obtížným podmínkám přistupovaly navíc požadavky na co možná největší vodotěsnost vytvářené stavební jámy, což nakonec vyústilo v realizaci uzavřené jímky vytvořené z vibrovaných štětovnic stražených v celém rozsahu do předhrabané rýhy těžené drapákem a vyplněné jílocementovou suspenzí.

V úsecích pod mosty (s nedostatečnou podjezdnou výškou) byla jímka vytvořena tryskovou injektáží (M2) s roztečí sloupů 800 mm. Do jednotlivých sloupů TI byly vloženy jako výztuž mikropiloty 1088/12 mm. Dosahovaný průměr sloupů TI 1000 mm zabezpečoval dostatečné překrytí jednotlivých prvků i v místech případného odstínění cementového paprsku čedičovými valouny.

Statická stabilita stěn jímek byla zajišťována pomocí pramencových kotev, paty štětovnic byly dotěsňovány ve skalním podloží klasickou injektáží.

Při těžbě jednotlivých dilatačních úseků byla vždy z každého dilatačního úseku průběžně čerpána podzemní voda. Po dotěžení na základovou spáru stačilo pak v každém dilatačním úseku ponechat jedno čerpadlo s výkonem 8 l/s, což odpovídá průměrně 1-0,8 l/s na 1 m2 plochy stavební jámy. Lze tedy říci, že i při mnohdy velice komplikovaných poměrech na stavbě se společnosti Zakládání staveb, a. s., podařilo zajistit "suchou" stavební jámu, která splňuje ve všech ohledech požadavky dané projektem i požadavky vyššího dodavatele.

Obrázek #1Obrázek #2Obrázek #3Obrázek #4Obrázek #5Obrázek #6
Foto 1 |
Hloubení rýhy podzemní stěny
Foto 2 |
Stísněné dispoziční poměry při provádění tryskové injektáže pod železničními mosty
Foto 3 |
Beranění štětovnic do předtěžené rýhy podzemní stěny vyplněné jílocementovou suspenzí
Foto 4 |
Jeden dilatační úsek stavební jámy po vybetonování dna a rozepření
Foto 5 |
Dvě fáze vzniku horní stavby estakády
Foto 6 |
Dvě fáze vzniku horní stavby estakády