Zajištění ražby přístupového tunelu Kanadská (SO 02-29/02)

Na základě změny technologických postupů a harmonogramu výstavby vznikla v průběhu prací na trase V. A metra potřeba využít pro manipulaci s razicími štíty zařízení staveniště E1, umístěné mezi ulicemi Evropská, Kanadská a Velvarská. To však znamenalo značný zásah do původní koncepce. Bylo třeba vybudovat spojovací tunel mezi stavební jámou pro „Hloubený sdružený objekt v km 15,515 – Kanadská (SO 02-28/01)“, zajištěnou pomocí kotvených podzemních stěn, a traťovými tubusy metra. Tento přístupový ražený tunel byl navržen především k vytažení obou razicích štítů TBM na povrch po ukončení ražeb ve stanici Dejvická.

Tunel je veden pod velmi frekventovanou Evropskou ulicí s tramvajovým a automobilovým provozem ve zvodnělém prostředí s malým nadložím. Vzhledem k velmi nepříznivým geologickým podmínkám bylo v předstihu nutné provést komplikovanou a náročnou sanaci celého prostředí ražby. První fáze sanace byla realizována z povrchu pomocí systému vertikálních těsnicích clon ze sloupů tryskové injektáže (TI). Před vlastní ražbou pak byla oblast nad budoucím výrubem v postupných krocích zajišťována pomocí horizontálních deštníků z TI a mikropilot; čelba výrubu pak byla zpevňována zámkovými sloupy TI s laminátovými kotvami. Práce probíhaly za plného provozu na povrchu, pouze s dočasným uzavřením jednotlivých automobilových pruhů.