Vysočanská radiála, stavba č. 0053, I. etapa - Kbelská, SO 211 - Opěrná zeď

Na podzim roku 2006 dokončila společnost Zakládání staveb, a. s., na trase Vysočanské radiály výstavbu opěrné zdi zajišťující levostranný odřez svahu větve A4 křižovatky Kbelská v Praze Vysočanech. Větev A4 slouží jako nájezd na radiálu z Kbelské ulice směrem od Vysočan. Vysočanská radiála probíhá od ulice Kbelské v Praze 9 a napojuje se u Horních Počernic na silnici I/10 směrem na Mladou Boleslav. Opěrná zeď se napojuje na křídlo opěry mostu přes ul. Kbelskou.

Zajištění větve A4 je provedeno kotvenou prefabrikovanou podzemní stěnou délky 204,0 m tvořenou jednotlivými železobetonovými prefabrikáty šířky 1980 mm, tlouštky 400 mm, délky 4÷16 m, v celkovém počtu 102 ks. Prefabrikáty byly osazovány do rýhy tl. 800 mm vyplněné samotvrdnoucí suspenzí. Těžba rýhy byla prováděla hranatým hydraulickým drapákem BH 12 250/80 cm soupravou Liebherr na nosiči Unex pod ochranou pažicí samotvrdnoucí suspenze.

geologického hlediska je základová půda v prostoru objektu proměnná - navážky, pískovce, jílovce, s výskytem četných tektonických poruch, nezpevněných zón v pískovcích a i s uhelnou příměsí. Území je postiženo blokovými sesuvy. Hladina podzemní vody se vyskytuje v křídových horninách a je pod úrovní nejhlubších výkopů.

Stabilita stěny je zajištěna trvalými pramencovými kotvami v jedné až třech úrovních v závislosti na hloubce paženého výkopu 2÷11 m. S ohledem na výše uvedené složité a nepříznivé geologické poměry byly kotvy navrženy a provedeny v délkách až 22 m s injektovanými kořeny mimo oblast potencionálních sesuvů.

V koruně jsou jednotlivé prefabrikáty zavázány pomocí kotevních želez do železobetonové římsy, která dále obsahuje kotvení svodidla, zábradlí, stožáry VO a další prvky. Prostor za rubem podzemní prefabrikované stěny je odvodněn ve dvou úrovních pomocí vystrojených odvodňovacích vrtů vyvedených před zeď.

Konstrukce je sledována geotechnickým a geodetickým monitoringem.Obrázek #1 Obrázek #2 Obrázek #3