Tunel Blanka – stavební jáma Myslbekova

Tato stavební jáma bude sloužit pro ražbu tunelů směrem k Prašnému mostu. Zajímavá je svou impozantní hloubkou okolo 25 m a počtem 6–7 kotevních úrovní. Realizaci bezpečného a s ohledem na tolerance i přesného zajištění této hluboké jámy umožnilo použití moderní technologie vrtaných pilot pažených pomocí dvouplášťové výpažnice. Stavební jáma Myslbekova je tedy zajištěna prakticky po celém obvodě kotvenými pilotovými stěnami (severní, jižní, východní a západní stěna). V místě portálů tunelových trub a portálu raženého větracího kanálu byl dále zhotoven mikropilotový deštník. Piloty jsou kotveny přes zapuštěné zdvojené ocelové převázky pomocí dočasných pramencových kotev s prodlouženou životností a ochranou proti bludným proudům. Kotevní systém portálové západní stěny je doplněn o rozpěry u severní strany stavební jámy. Za západní stěnou se nachází z důvodu značné délky pažení ještě jedna záporová stěna, kotvená přes ocelové předsazené převázky opět pomocí dočasných pramencových kotev s prodlouženou životností a ochranou proti bludným proudům.

Sjezdová rampa je zajištěna kombinací pilotové a záporové kotvené stěny. Jižní strana pažení této rampy je již zároveň součástí stavby 2B (stavba č. 0065 Strahovský tunel). Piloty a zápory jsou kotveny přes předsazené ocelové převázky.

V zajištěné stavební jámě budou prováděny výkopové práce a po dokončení výkopů raženy tunelové trouby směrem k Prašnému mostu. Poté bude ražen vzduchotechnický odvětrací kanál a dále dokončeno hloubení a úprava na definitivní tvar základové spáry a vystavěno technologické centrum TGC1 s hloubenými tunely.

Převážná část výkopových prací bude probíhat ve skalním podloží písčitých břidlic letenského souvrství LTN. Hladina zvodně je v této části trasy tunelů přibližně ve výši stropu tunelů, pažicí stěny budou tedy založeny pod hladinou podzemní vody.

Součástí stavebního objektu je i záporová stěna podél staveništní trafostanice u severovýchodního rohu stavební jámy. Stěna je navržena z ocelových zápor s dřevěnou výplní, které budou beraněné nebo osazené do vrtů. Zápory budou kotveny přes předsazené ocelové převázky dočasnými pramencovými kotvami.

 

Ing. Michael Remeš, Zakládání staveb, a. s.

 

#1#2#3#4#5#6#4#5#6