Štěpánská ulice v Praze – stavební jáma pro podzemní garáže

Stavební jáma pro budoucí objekt podzemních garáží ve Štěpánské ulici je klasickou ukázkou stavby realizované ve vnitrobloku v centru města se všemi omezeními, která to s sebou přináší. Jsou zde zpravidla velmi stísněné poměry a výstavbou jsou ohroženy základy sousedních objektů, o jejichž úrovni jsou nedostatečné informace. Navíc je většinou problém s přístupem do vlastního vnitrobloku, který je tvořen obvykle pouze průjezdem, což limituje použitelnou mechanizaci a tím i návrh pažicích konstrukcí.

Poměrně hluboká stavební jáma ve Štěpánské ulici v centru Prahy proto musela být zajištěna pomocí kotvené mikrozáporové stěny. Mikrozápory – ocelové profily HE 140 B – jsou kladeny do vrtu průměru min. 250 mm, vyplněného po celé délce cementovou zálivkou; rozteč zápor je zde cca 1 m. Vrtné práce byly prováděny z prostoru stávajícího dvora z úrovně upravené pracovní roviny. Stabilita mikrozáporové stěny je zajištěna kotvením ve třech až šesti úrovních pomocí dočasných 3pramencových kotev (3x Lp 15/1770 MPa) přes předsazené ocelové převázky (Larssen IIIn) a pomocí ocelových trnů 2x R 16 ve spodní části výkopu, který je již ve skalní hornině. Ocelové trny jsou osazeny do vrtu min. prům. 90 mm, vyplněného po celé délce cementovou zálivkou, a jsou zavázány do stříkaného betonu. S postupem zemních prací jsou pak stěny stavební jámy chráněny stříkaným betonem tl. min. 20 cm, vyztuženým ocelovou svařovanou sítí. Mezi rubem budoucí železobetonové konstrukce a lícem stříkaného betonu bude následně proveden výplňový beton. S postupem zemních prací byla také do každého 2. pole (po výšce mezi zápory) kladena drenážní trubka prům. 60 mm, překrytá před prováděním stříkaného betonu geotextilií. Trubka je vyústěna ve dně stavební jámy a je napojena na drenážní systém.

Jelikož při výkopu stavební jámy byla podkopána úroveň základové spáry objektů stojících po jejím obvodě (vzdálených od obrysu stavební jámy cca 0,5–3 m se základovou spárou na úrovni –0,5 až –3 m), bylo nutné je kvůli další těžbě podchytit. Základy byly podchyceny pomocí mikropilot prům. 89/10 mm. Ocelová trubka prům. 89/10 mm byla vsazena do vrtu prům. 220 mm, který je po celé délce vyplněn cementovou zálivkou. Mikropilota je injektována (kořenová část délky 6,0 m). V hlavách mikropilot bude následně proveden železobetonový trám (beton C25/30, ocel 10505 R), který bude nutné provádět postupně ve čtyřech etapách. Jelikož základové zdivo podchytávaných objektů (v kontaktu s železobetonovým trámem) nebylo kvalitní (opukové zdivo bez malty), bylo nutné ho přezdít (použity plné cihly na maltu MC). Pracovní rovinu pro mikropiloty pak bylo potřeba lokálně opravovat v závislosti na zastižené úrovni základové spáry podchytávaných objektů.

I přes popsané složité podmínky proběhlo zajištění stavební jámy ve Štěpánské ulici bez vážnějších komplikací a k plné spokojenosti objednatele.

 

Ing. Michael Remeš, Zakládání staveb, a. s.

 

#1#2#3