Retenční nádrž Jeneweinova v Brně a realizace jejího pažení

Jedním z nejvýznamnějších projektů města Brna realizovaných v oblasti rekonstrukcí stokové sítě města je stavba Retenční nádrže Jeneweinova. Do retenční nádrže budou přiváděny vody, které za dešťů nepojme stávající kanalizace a dostávaly by se tak bez čistění do Svratky a Svitavského náhonu. V retenční nádrži dojde k vlivem efektu hydromechanické separace k zachycení nesených nerozpuštěných látek, které jsou čerpány zpět do kanalizace.
Pažení výkopu pro retenční nádrž s obrysem o průměru 32,8 m a hloubkou výkopu 20,8 m bylo navrženo monolitickou podzemní stěnou ve tvaru pravidelného 45stěnu, složeného z patnácti třízáběrových lamel podzemních stěn výšky 30 m. Podzemní stěna působí staticky jako uzavřená kruhová klenba zatížená radiálně zemním tlakem. Vzhledem k navrženému klenbovému efektu pažení retenční nádrže bylo nutné, aby lamely podzemních stěn byly provedeny s maximální přesností, neboť jakákoliv větší odchylka od ideálního tvaru by znamenala ohrožení statické funkce konstrukce. Pro zajištění stability dna retenční nádrže bylo navrženo zpevnění zemin pode dnem výkopu tryskovou injektáží. Součástí návrhu bylo i zajištění výkopu pro nátokový žlab podzemní stěnou.

Název stavby: Přestavba železničního uzlu Brno; Městská infrastruktura, IV. etapa, C.4 Pozemní objekty a sítě, SO 06-27-30.1 Zabezpečení veřejných zájmů, kanalizace – retenční nádrž Jeneweinova
Investor stavby: Statutární město Brno
Generální projektant: PÖYRY Environment, a. s.
Projekt pažení stavební jámy a nátokového žlabu: FG Consult, s. r. o.
Projekt vestavěné konstrukce: ARCADIS Bohemiaplan, s. r. o.
Generální dodavatel: IMOS Brno, a. s.
Pažení stavební jámy a nátokového žlabu: Zakládání staveb, a. s.
Geotechnický monitoring: ARCADIS Geotechnika a. s.