Průzkum, monitoring a sanace podloží vozovky pod Evropskou třídou v traťovém úseku Bořislavka–Dejvická

Již ve fázi přípravy závěrečného úseku ražeb mezi stanicemi Bořislavka a Dejvická byla věnována velká pozornost prognóze geotechnických podmínek ražeb a přípravě monitoringu. Nicméně vznik mimořádné události na Evropské třídě a obava z případných dalších poruch vozovky, které by mohly ohrozit bezpečnost silničního provozu, vedly k významnému rošíření průzkumu a monitoringu dotčené oblasti. Na základě vyhodnocení těchto prací byla pak v podloží vozovky vytipována místa s možným výskytem anomálií různého druhu a v nich pak byla navržena a v předstihu před ražbou provedena  výplňová nízkotlaká sanační injektáž. Průzkumné i sanační práce byly mimořádně organizačně náročné jednak s ohledem na snahu o co nejmenší dopravní omezení na významné dopravní tepně, jednak s ohledem na postup razicích štítů.