Odborný seminář na téma speciální zakládání staveb

Dne 11. února 2003 se konal odborný seminář s názvem Zakládání staveb ve ztížených podmínkách, spadající do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Pořadatelem byla ČGtS ČSSI ve spolupráci a Asociací dodavatelů speciálního zakládání a Fakultou stavební ČVUT Praha. Cílem semináře bylo poskytnout prostor pro odbornou diskusi na téma problematiky nastolené v jednotlivých příspěvcích. Přednášející zvolili nejrůznější úhly pohledu na dané téma a všechny příspěvky zaujaly svým velmi dobrým zpracováním.

Ing. V. Ježek se ve svém příspěvku „Nadměrné sedání pilíře hranického viaduktu“ zaměřil na různé hypotézy takovéhoto chování.

Složitost budované konstrukce, stísněné prostorové možnosti staveniště a v neposlední řadě obtížné zásobování stavby ukázal Ing. Jiří Mühl v příspěvku o „Rekonstrukci Slovanského domu v Praze“.

Ing. Lamparter v mozaice staveb z oblasti Brna představil některá řešení speciálního zakládání na brněnských komunikacích.

Dalším diskusetvorným příspěvkem se ukázala přednáška Doc. Ing. Jana Masopusta, CSc. na téma „Zakládání mostu na trati ČD Parník – Dlouhá Třebová“, ve které autor popsal překvapivé výsledky statických zatěžovacích zkoušek velkoprůměrových pilot a výsledky pokusu o sanaci sedajících pilot různými technologiemi včetně jejich opětovného zkoušení.

Následovala přednáška Ing. D. Háši „Sanace základu frézy Waldrich Coburg Elblag Polsko“, ve které byly ztížené podmínky zosobněny v požadavku až neuvěřitelné přesnosti prováděných prací.

Závěrečným příspěvkem byla přednáška Ing. R. Čudy – „AVU – Rekonstrukce a dostavba MG“. I tato přednáška ukázala, že kromě obtíží s vlastním speciálním zakládáním může ztíženou podmínku představovat i nepochopitelně špatný přístup objednatele, případně jeho technického zástupce na stavbě.

Celá akce proběhla v „rodinné“ atmosféře a otevřenost diskusí, fundované argumentace rozhodně naplnily očekávaní pořadatelů. Pokud se podaří zachovat úroveň přednášek, rozhodně stojí za úvahu seminář tohoto typu pořádat častěji.

Text: Ing. Jiří Mühl