Modernizace železniční trati Rokycany – Plzeň

Modernizace železniční trati Rokycany – Plzeň v úseku km 88,063–108,300 s nejdelšími novými železničními tunely v České republice

Stavba „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ je součástí modernizace III. tranzitního železničního koridoru (TŽK) Cheb – Plzeň – Praha – Česká Třebová – Ostrava – Mosty u Jablunkova, k jehož realizaci se Česká republika zavázala v rámci mezinárodních dohod. Účelem stavby je dosažení vyšších technických parametrů železniční trati pro zvýšení traťové rychlosti na 160 až 200 km/h, zkrácení jízdních dob a zvýšení bezpečnosti železničního provozu a komfortu pro cestující. Toho bude dosaženo komplexní modernizací spojenou s výrazným zkrácením současné trati o cca 6,1 km.

Na celém úseku modernizované trati se nachází množství stavebních objektů, z nichž nejvýznamnějšími jsou tunely Ejpovice s rozsáhlými předportálovými zářezy.

Přibližně ve vzdálenosti 720 m před portálem tunelů Ejpovice se trasa železnice zahlubuje pod úroveň terénu a až k portálu je vedena v mohutném zářezu, který v místě portálu dosahuje hloubky až 17 m. Šířka zářezu se pohybuje od 30 až do 50 m v místě portálu.

Pažení cca 700 m dlouhého zářezu před vjezdovým portálem Homolka, z něhož byla zahájena ražba jižního ejpovického tunelu, provedla společnost Zakládání staveb, a. s, převážně pomocí kotvených pilotových stěn, případně mikrozápor, na menší části pak stříkaným betonem a hřebíkováním.