Metro V. A, staveniště BRE 1

Převrtávaná pilotová stěna pro zajištění montážní šachty (SO 07-17), stavební jáma a zajištění portálu pro přístupovou štolu (SO 07–10/01)

Šachta bude sloužit pro montáž technologického zařízení TBM a následně společně s nedalekou přístupovou štoloupro jeho zásobování až do doby převedení stavby na zařízení staveniště ve Veleslavíně (E2). Funkce šachty je dočasná s předpokládaným využitím po dobu 4 let. Obě výše uvedené přístupové konstrukce, které dodávala společnost Zakládání staveb, a. s., budou podrobněji popsány v následujících textech.

Montážní šachta

Šachta kruhového průřezu je pažena stěnou z 88 ks převrtávaných pilot průměru 1180 mm a délky 35 m, které leží v osové vzdálenosti 885 mm. Šachta má průměr 24,8 m (na osu pilot) a dosahuje hloubky 33,9 m od upraveného terénu. Piloty ležící nad profilem tunelu byly příslušně zkráceny tak, aby nebránily v následném provádění výrubu tunelu.

Geologické poměry:

– 0,0–6,0 m – navážky (hlíny, písky, stavební odpad),
– 6,0–26,0 m – pískovec jemnozrnný až střednězrnný,
– 26,0–31,0 m – jílovec, prachovec,
– 31,0–32,0 m – pískovec křemencový,
– 32–níže – břidlice prachovitá.

Hladina podzemní vody se zde vyskytuje v pískovcových polohách v hloubce cca 20 m pod terénem.

Realizace

Zahájení těžby vrtů pro piloty předcházelo zřízení vodicích šablon, resp. vodicích zídek, které na povrchu přesně vymezovaly nasazení pažnic. Vrty byly hloubeny vrtnou soupravou Bauer BG 25 s využitím dopažovacího zařízení Leffer. Na základě zkušeností z předchozích akcí, jako byla šachta podobných rozměrů na tunelu Březno, jsme pro dosažení projektem požadovaných geometrických tolerancí – do 1 % z délky piloty – opětovně nasadili dvouplášťové pažnice těžké řady HD. Při hloubení vrtů byla důsledně kontrolována jejich svislost pomocí laserového měřiče.
Armokoše pro sekundární piloty celkové délky 35 m se skládaly ze tří částí, které se spojovaly ve svislé poloze nad vrtem. V horní části byly vyztuženy profily R20, ve spodních částech profily R32. Stykování jednotlivých částí bylo provedeno přesahem.
Betonáž pilot probíhala přes sypákové roury betonem C30/37–XC2, XA1, Cl 0,2, Dmax 22 mm, konzistence S4. Objem betonu pro jednotlivé piloty dosahoval množství cca 40,0 m3. Pro snadnější přeřezání primárních pilot vrtem pro sekundární pilotu byla receptura betonové směsi upravena pro pomalejší nárůst pevnosti v tlaku.
Před zahájením těžby šachty byl v hlavách pilot zhotoven železobetonový trám T1. Vlastní výkop šachty byl prováděn rypadlem, umístěným přímo v šachtě, a následně lanovým drapákem přesunován na povrch. S postupem těžby byly ve třech výškových úrovních zhotoveny železobetonové celokruhové převázky T2, T3 a T4. Ve spodní části šachty, v místě prostupu tunelem, byla jako stabilizační prvek provedena ve dvou výškových úrovních dílčí železobetonová převázka, kotvená šesti osmipramencovými kotvami.
Výsledky kontrolního geodetického přeměření svislosti pilot ukázaly, že předepsaná výše uvedená tolerance (1 %) nebyla překročena. U více než 70 % pilot bylo dokonce dosaženo vynikajícího výsledku s odchylkou od svislosti do 0,3 %.
Díky uplatnění zkušeností z jiných staveb a přísnému dodržování technologických postupů tak pracovníci společnosti Zakládání staveb, a. s., odvedli na této stavbě skvělou práci.

Ing. Jan Šperger, Zakládání staveb, a. s.

Stavební jáma a zajištění portálu pro přístupovou štolu (SO 07–10/01)

Součástí staveniště BRE 1 v blízkosti křižovatky Vypich je kromě výše popsané montážní šachty i přístupová štola, která bude sloužit k výstavbě montážní komory TBM, přístupových tunelů do stanice, traťových tunelů na oddíle 06, ražené jednolodní stanice Petřiny a traťových tunelů oddílu 08. Společnost Zakládání staveb, a. s., zajišťovala pro přístupovou štolu stavební jámu pro sjezdovou rampu a portálovou část přístupové štoly.
Délka rampy ve svahové jámě činí 58,9 m, hloubka u portálu cca 17,8 m. Geotechnické poměry na staveništi byly obdobné jako u výše popsané montážní šachty.
Návrh zajištění stavební jámy vjezdové rampy a portálu přístupové štoly vycházel samozřejmě z místních podmínek a byl výsledkem vzájemně propojených požadavků: trasa přístupové štoly, její konstrukce, geologické a hydrogeologické poměry, postup výstavby, výskyt trubních a kabelových sítí, rozsah záborů staveniště, provoz na staveništi BRE 1, zařízení staveniště v blízkosti projektované stavení jámy atd.

Na základě výše uvedených vztahů bylo zajištění stavební jámy provedeno takto:
a) Horní část jámy byla svahována ve sklonu 1 : 1,2 až po úroveň horní lavičky šířky 1000 mm. Svah byl zajištěn stříkaným betonem tloušťky 150 mm s jednou vrstvou svařované ocelové sítě 8x8/150x150 mm a dvěma řadami hřebíků z betonářské oceli 2x R16 v podélné osové vzdálenosti 2 metry. Délka hřebíků v těchto úrovních byla 7 m.
Pro možnost bezpečného převedení dopravy na staveništi kolem jižní části stavební jámy byla na žádost objednatele jižní část portálového svahu změněna na sklon 1,2 : 1 a zajištěna pomocí dočasných pramencových kotev ve dvou úrovních v osové vzdálenosti cca 2 metry. Roznášecí prvek hlavy kotvy tvoří vodorovně osazená štětovnice IVn délky 1000 mm, která byla po osazení podbetonována.

b) Střední část jámy je provedena ve sklonu 1 : 1 až po úroveň lavičky o šířce 1000 mm. Svah je zajištěn stříkaným betonem tloušťky 150 mm s jednou vrstvou svařované sítě a dvěma řadami hřebíků v podélné osové vzdálenosti 2 metry. Délka hřebíků v této části je 8,5 m a u spodní řady 6 m. Všechny hřebíky měly sklon 15° a byly osazovány střídavě.

c) Spodní část jámy byla provedena ve sklonu 2 : 1 až po definitivní úroveň sjezdové rampy. Svah byl zajištěn stříkaným betonem tloušťky 150 mm s jednou řadou sítí a dvěma řadami hřebíků. Délky hřebíků v této části jsou 6 metrů.

d) Zajištění portálu bylo provedeno stejným způsobem jako u přilehlých svahů, tj. stříkaným betonem a hřebíkováním. Prostor v místě ražby přístupové štoly je zajištěn injektovanými sklolaminátovými kotvami 2xP30x5 délky 6 m v rastru 2x2 m. Nad obrysem štoly byl pro zpevnění nadloží proveden ochranný deštník z mikropilot 114/6,3mm. Tyto mikropiloty byly tlakově zainjektovány, aby byly v požadovaném kontaktu s přilehlou horninou. Hlavy mikropilot byly poté zavázány do betonového portálového věnce.

e) Práce na štole byly ukončeny vybudováním odvodňovacího žlabu z betonových prefabrikátů, který bude zachytávat dešťovou a průsakovou vodu do jímacích jímek.

V průběhu provádění prací byly nasazeny vrtné soupravy Klemm 602, a to zejména v první části vzhledem k zastižené geologii, vrtná souprava HBM 12CB a pro zajištění portálu mikropilotami vrtná souprava HUCA.

Celkové výměry provedených prací:

– 1380 m2 zemních hřebů,
– 1980 m2 čtverečních stříkaných betonů,
– 168 m mikropilot.

Při zajištění nadloží pomocí ochranného deštníku z mikropilot panovaly v počáteční fázi obavy objednatele z nepřesnosti provádění, neboť pro ražbu daného úseku měl být použit razicí štít. Tyto obavy však byly rozptýleny hned po prvních metrech ražby; bylo zřejmé, že i bez použití moderních pomůcek pro vytyčování byly mikropiloty provedeny přesně a s rezervou v mezích povolených odchylek.

Pavel Pavlů, Zakládání staveb, a. s.

Foto: Libor Štěrba

Generální dodavatel stavby:
Sdružení metro V. A (Dejvická–Motol), zastoupené firmami Metrostav, a. s., a Hochtief CZ, a. s.