Malá vodní elektrárna Litoměřice – zajištění stavební jámy v prostředí artéských tlakových vod

Na pravém břehu Labe na jezu České Kopisty vzniká v současnosti MVE Litoměřice, která bude svým výkonem 7,2 MW jednou největších nízkospádových MVE v ČR. Zajištění stavební jámy elektrárny bylo navrženo obvyklými technologiemi speciálního zakládání jako jsou podzemní, štětové a pilotové stěny. Během provádění podzemních stěn však byla zastižena tlaková artéská voda s výtlačnou výškou zhruba 2–3 m nad terén. Tato skutečnost zásadně ovlivnila následný průběh stavebních prací založení spodní stavby; provádění navržených technologií muselo být upraveno, stabilita dna stavební jámy proti prolomení tlakovou vodou byla posílena injektáží horninového masivu a odlehčovacími vrty.