Likvidace škod po povodni v srpnu 2002 – Výběr staveb s podílem Zakládání staveb, a. s.

V srpnu 2002 zasáhly Českou republiku ničivé povodně nebývalého rozsahu, daleko přesahující vžitou představu o „stoleté vodě“. V průběhu této povodně byly způsobeny v povodí českých řek rozsáhlé škody. Byly porušeny komunikace, mosty, železniční tratě, zaplavena rozsáhlá území, zatopeny celé vesnice a městské části a v neposlední řadě byla poškozena i vlastní koryta řek a narušeny povodňové hráze.

Společnost Zakládání staveb, a. s., se od prvního okamžiku podílela na likvidaci povodňových škod, a to jak po stránce technické přípravy, tak po stránce realizační, a to i prováděním komplexních dodávek prací. Dále jsou uvedeny některé z větších zakázek spojených s likvidací povodňových škod, které již byly realizovány nebo se technicky připravují do realizace. Týká se to především oprav povodňových hrází, rekonstrukcí porušených komunikací a inženýrských děl a v neposlední řadě i injektážních prací v podzákladí porušených budov.

Vlastní stavební jámu bylo nutné zajistit pomocí rozsáhlé škály metod speciálního zakládání od vrtaných pilot a mikropilot přes pramencové kotvy a kotevní trny až po tryskovou injektáž, sloužící k podchycení stávajících základů a stříkaný beton, vyztužený sítí zajištující pažené plochy. Statické zajištění muselo též eliminovat negativní dopady na stanici metra v těsném sousedství stavební jámy směrem do ulice Legerova.

 • » Sanace jižního portálového úseku Letenského tunelu
 • » Založení mostu na dálnici D8 (SO 201) přes silnici III/10151 Všestudy–Dušníky
 • » Obnova lávky pro pěší přes Berounku u obce Stradonice
 • » Oprava příjezdové komunikace k vodní elektrárně Orlík, SO 204 – opěrná zeď
 • » Oprava pravého břehu horního plavebního kanálu Dolánky
 • » Oprava povodňové hráze Všestudy–Dušníky
 • » Sanace pravého břehu včetně komunikace v obci Štěchovice
 • » Oprava protrženého břehu plavebního kanálu Troja-Podbaba
 • » Rekonstrukce Novořecké hráze u obce Stará Hlína (okres Jindřichův Hradec)
 • » Oprava hráze v Katovicích
 • » Oprava pravého břehu plavebního kanálu Vraňany–Hořín ve Vraňanech
 • » Sanace drážního tělesa na trati Ústí n./L.–Vaňov
 • » Oprava inundačního mostu v Praze-Velké Chuchli
 • » Stožec – rekonstrukce strženého mostu u Střekova
 • » Výplňová injektáž pod komunikacemi na Smetanově a Masarykově nábřeží v Praze
Obrázek #1Obrázek #2Obrázek #3Obrázek #4
Foto 1 |
Vrtání kotev ze zvýšené pracovní plošiny vytvořené z panelů a pontonů, jižní portál Letenského tunelu
Foto 2 |
Poškozený břeh a provizorně nasypaná cesta pro obsluhu vodní elektrárny Orlík
Foto 3 |
Založení lávky přes Berounku v Srbsku, provedená pilotáž I. etapy (dva pilíře)
Foto 4 |
Provádění tryskové injektáže jednoho z pilířů inundačního mostu malou vrtnou soupravou