Kolektor "Centrum" v Ostravě

Tak jako před 8 roky v Praze byla počátkem letošního roku zahájena výstavba obslužného kolektoru "Centrum" v Ostravě v rámci rozšíření kanalizačního systému města Ostravy. Ostravský kolektor je podobně jako pražský hlouben "Novou Rakouskou metodou", tedy s horizontálním členěním výrubu na dva záběry s provizorním ostěním a následnou definitivní obezdívkou. Oproti pražskému kolektoru je ostravský těžen převážně pod hladinou podzemní vody, což znamená pro ražbu určitá vyšší rizika.

Společnost Zakládání staveb, a. s., provádí na této stavbě pro vyššího dodavatele díla, společnost Subterra, a. s., zajištění takto raženého kolektoru sanační "obálkou" dovrchní tryskovou injektáží realizovanou po jednotlivých úsecích. Tento způsob zajištění ražby byl použit pro výrub části spojných a odbočných komor a v místě podchodu trasy kolektoru pod ulicí Nádražní, na které je provozována tramvajová doprava a tedy vyšší riziko při výstavbě podzemního díla.

Pro zajišťovanou část trasy kolektoru byla ražba rozdělena do jednotlivých úseků o délce ražby do 9,0 m. Kalota takového úseku má tvar části komolého kužele a umožňuje při zachování minimálního průřezu kolektoru injektáž nad kalotou výrubu následného kroku ražby. Každý takový úsek ražby kolektoru je ukončen stabilní čelbou, která je tvořena vyztuženým stříkaným betonem. Sanační obálka z tryskové injektáže je tvořena navzájem se překrývajícími jednotlivými sloupy o minimálním zaručeném průměru 600 mm. Dle typu zajištění a požadavku dodavatele ražby tvořilo obálky až 21 ks jednotlivých sloupů. Sanační obálka z tryskové injektáže byla ve všech zajišťovaných úsecích ražby celistvá, dosahovala pevností dle požadavku projektu, proinjektování zeminy bylo homogenní a její geometrie splňovala požadovaná toleranční kritéria.

Vrtné a injekční práce byly realizovány vrtnou soupravou Casagrande M5 SD, která je speciálně upravena pro dovrchní vrtání v podzemí. Při zajišťování ražby komory K7, která je lomová, byla pro injektáž čelby č. 3 (rozrážková čelba kolmá na dosavadní směr ražby), použita speciálně sestavená vrtná souprava MSV 741 s osazenou příčnou lafetou.

V souvislosti s ražbou kolektoru společnost Zakládání staveb, a. s., na této stavbě zajistila objekt Ostravského muzea, který se nachází v těsné blízkosti trasy kolektoru. Zabezpečení je realizováno odstíněním stavby od poklesové zóny clonou z tryskové injektáže.

Injekční práce prozatím realizované společností Zakládání staveb, a. s., na této stavbě - především sanační injektáže výrubu kaloty a boků štoly kolektoru - umožnily vyššímu dodavateli stavby následnou bezpečnou a především rychlou ražbu a tím i zrychlení výstavby celého podzemního díla.

Text: Ing. Martin Čejka, Pavel Pavlů

Obrázek #1Obrázek #2Obrázek #3
Foto 1 |
Půdorys sanační injektáže komor
Foto 2 |
Pohled na celistvou sanační injektáž boku štoly kolektoru
Foto 3 |
Pohled na vrtnou soupravu Casagrande M5 SD při zajíždění z šachty Š 14 do štoly kolektoru