Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha (ÚČOV) na Císařském ostrově, Nová vodní linka a další objekty

Po dlouhé době příprav došlo k zahájení „Celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově“. Cílem celého díla je optimalizace čištění odpadních vod produkovaných hlavním městem naši republiky a příprava a realizace takového komplexu likvidace odpadních vod, jenž splní závazné legislativní podmínky pro vypouštění odpadních vod.

Celková základní koncepce řešení přestavby a rozšíření ÚČOV spočívá ve výstavbě Nové vodní linky (NVL), která převezme až 50 % budoucí kapacity, ve výstavbě Hlavní čerpací stanice a nátoků na ÚČOV a v rekonstrukci stávající ÚČOV. Nepřetržité čištění odpadních vod musí být dosaženo v průběhu všech budoucích stavebních prací na rekonstrukci stávající ÚČOV. Obě vodní linky, stará a nová budou nově začleněny do jedinečného mikroregionu Trojské kotliny a na zakryté NVL bude vytvořen výrazově jednotný a prostupný rekreační areál. Stavba NVL je prováděna na základě Smlouvy o dílo podle smluvních podmínek FIDIC tzv. Žlutá kniha, vyprojektuj, postav a provozuj (Design, build and operate).

Při zajištění rozsáhlé stavební jámy NVL a zajištění a založení stavební jámy Hlavní čerpací stanice a nátokových objektů se ve velké míře uplatnily technologie speciálního zakládání.Stavební jáma pro Novou vodní linku ÚČOV, etapa 0001

Rozsáhlá stavební jáma pro Novou vodní linku ÚČOV rozměrů cca 560 x 123 m byla na většině obvodu pažena stěnou ze štětovnic, osazovaných do jílocementové těsnicí podzemní stěny těžené drapákem a zapuštěné do nepropustného podloží. Na části obvodu, kde se základová spára nacházela ve vrstvách prokřemenělých břidlic, drapákem netěžitelných, byla k zajištění výkopu této části stavební jámy provedena převrtávaná pilotová stěna. Pažicí konstrukce byly kotveny ve dvou úrovních dočasnými 3–6pramencovými kotvami přes ocelové typizované převázky.

Stavební jáma pro Hlavní čerpací stanici a nátokový objekt ÚČOV, etapa 0007

Hlavní čerpací stanice (MPS) a nátokový objekt (IO) jsou součástí souboru staveb etapy 0007 Celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha (WWTP) na Císařském ostrově a budou uvedeny do provozu s Novou vodní linkou (NWL). Hlavní čerpací stanice a nátokový objekt WWTP jsou budovány ve společné stavební jámě, situované mezi stávající WWTP na severozápadě a stavební jámu pro objekt NWL na východě. Zvláštnost projektu představuje skutečnost, že stavební jámou procházejí tři roury přepadové výpusti srážkových vod páteřních stok. Ty byly na dobu výstavby dočasně přeloženy na nižší horizont.

V konečném stavu bude funkce těchto výpustí změněna a do nátokového objektu a dále do hlavní čerpací stanice budou přitékat odpadní vody z páteřních stok pražské kanalizace. Z ní budou přečerpávány jak do stávající ÚČOV (až 4,1 m³/s), tak na Novou vodní linku (až 7,1 m³/s). Návrh tvaru a způsobu pažení stavební jámy MPS a IO byl pak dán v určité míře právě existencí této přepadové výpusti. Stavební činnosti tak probíhaly ve dvou hlavních fázích: první zahrnovala zajištění společné stavební jámy podzemními stěnami, druhá pak zajištění výkopu pro shybky přepadové výpusti a těsnění prostoru průchodu výpusti stavební jámou mezi podzemními stěnami pomocí sloupů tryskové injektáže.